Obowiązki pracownika


Obowiązki pracownika Do podstawowych obowiązków pracownika należy świadczenie pracy umówionego rodzaju. Obowiązek wykonywania pracy wynika z nawiązania stosunku pracy. Zgodnie z art.22 par.1 k.p. pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Treść tego obowiązku określają przepisy, które wskazują jak pracownik powinien spełniać świadczenie pracy. Obowiązki pracownika zostały sformułowane w art.100 par.1 i 2 k.p w formie katalogu podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie jest to wyczerpujące wyliczenie wszystkich obowiązków pracownika, na co wskazuje zwrot "w szczególności". W tym przypadku mamy do czynienia z wyliczeniem przykładowym. Obowiązki pracownika zawiera wiele innych przepisów kodeksu pracy określając je w różnych kontekstach. Z treści tych obowiązków wynikają wymagania dotyczące sposobu zachowania się osób wykonujących pracę w ramach stosunku pracy. Obowiązki pracownicze mają charakter powszechny, odnoszą się do wszystkich pracowników, niezależnie od podstaw nawiązania stosunku pracy i rodzaju wykonywanej pracy. Jednak w stosunku do niektórych grup pracowników są uzupełniane obowiązkami dodatkowymi, wynikającymi z ich charakteru pracy. Przepisy kodeksu pracy określają obowiązki pracowników w sposób ogólny, konkretyzują je układy zbiorowe pracy, natomiast szczegółowe obowiązki pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy ustalane są w regulaminach pracy. Zakres czynności pracownika Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy Art. 100 par.1 k.p. normuje podstawowy obowiązek dotyczący sposobu, w jaki pracownik powinien świadczyć swoją pracę. Na istotę tego obowiązku składają się dwa elementy: sumienność, która oznacza wykonywanie pracy w sposób możliwie najlepszy według intencji pracownika. Sumienne wykonywanie pracy to dołożenie wszelkich starań, wykorzystując siły i umiejętności, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w pracy. Pracownik powinien pracować z pełnym zaangażowaniem i przejawiać odpowiednią inicjatywę. Kryterium sumienności pracowniczej ma charakter subiektywny, odwołuje się do właściwego stosunku psychicznego pracownika do wykonywanej pracy, uwzględnia indywidualne cechy pracownika, takie jak kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, wiek, zdrowie. staranność charakteryzuje się dbałością o jakość pracy, do której pracownik jest obowiązany. Staranne wykonywanie pracy to dokładne i w oznaczonym czasie wykonywanie pracy, zgodnie z wymogami technicznymi i sposobami wynikającymi z procesu pracy. Obowiązek ten ma charakter obiektywny i może być wymiernie sprawdzony. Kryterium staranności pracowniczej odwołuje się do reguł wiedzy i doświadczeń, którymi pracownik powinien kierować się przy wykonywaniu pracy danego rodzaju. Należyta staranność nie jest wzorcem jednolitym dla wszystkich pracowników, dla poszczególnych zawodów są inne wzorce staranności.

Zakaz konkurencji

Nagrody i wyróżnienia

Odpowiedzialność porządkowa

Dochodzenie roszczeń

 

 

 

 

 

Przepisy BHP calosc do ściągnięcia w jednym pliku  !

Plik należy rozpakowac programem Winrar, który znajduje się na storonie http://www.winrar.pl

 

Stronę BHP przygotowała Kamila Tyszka 2004